Forget Password Register
Menu
ปตท. ก๊าซ ธรรมชาติ

ประเทศไทยมีการสำรวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ เมื่อปี พ .ศ. 2516 การค้นพบก๊าซธรรมชาติได้ จุดประกายการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย (ปตท.) ในขณะนั้น ได้ดำเนิน การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลมาขึ้นฝั่งที่มาบตาพุด จ.ระยอง จนในปี พ.ศ. 2524 ปตท. ได้ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินการปล่อยก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต กระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน จากความพยายาม ที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ ให้เกิดคุณค่าสูงสุดของ ปตท ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม ต่อเนื่องตามมาอีกมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นยัง สามารถทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิง และวัตถุดิบได้จำนวนมากโดยในปัจจุบันมีผู้บริหารระดับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้กำกับดูแลการจัดหาและจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ
     
ในเดือนกรกฎาคม 2544 ปตท. ก๊าซธรรมชาติได้มี การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อรองรับการ แปรรูปองค์กรที่จะเกิดขึ้นใน เดือนตุลาคม 2544 และมีการตั้งหน่วยงานจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ขึ้นเพื่อรับผิดชอบ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในประเทศทั้งในทะเลและบนบก รวมถึงการ นำเข้าก๊าซฯ จากสหภาพพม่า ให้สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ รวมถึง มีหน้าที่ใน การจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าที่ใช้ก๊าซทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก ปตท. โดยในปัจจุบัน มีผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้กำกับ ดูแล


ตลาดค้าส่งก๊าซ ธรรมชาติ
 
ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายนอก ปตท. อันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ PTTNGD สำหรับผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติภายใน ปตท. ได้แก่ โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซ(ท่อย่อยสำหรับ อุตสาหกรรม) และการก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์(NGV) การบริหารจัดการ ผู้ใช้ก๊าซทั้งหมดนี้ให้เป็นไปตามสัญญาและข้อตกลง ของผู้ใช้ก๊าซ ธรรมชาติรายใหญ่ทั้งหมดแต่ ละราย โดยมีผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้กำกับดูแล
ศูนย์บริการลูกค้า กลุ่มลูกค้าตลาดก๊าซ ธรรมชาติ

ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายนอก ปตท. อันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิต ไฟฟ้า อิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ PTTNGD สำหรับผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติภายใน ปตท. ได้แก่ โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซ(ท่อย่อยสำหรับอุตสาหกรรม) และการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) การบริหารจัดการ ผู้ใช้ก๊าซทั้งหมดนี้ให้เป็นไปตามสัญญาและข้อตกลง ของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ รายใหญ่ทั้งหมดแต่ละราย โดยมีผู้ จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้กำกับดูแล