สัดส่วนการผลิต/นำเข้าก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตก๊าซธรรมชาติใช้เอง 64% และนำเข้าจากต่างประเทศอีก 36% ประกอบด้วย ประเทศเมียนมา 16% และจาก LNG 20%


 ปริมาณการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

  ปริมาณค้าส่งก๊าซธรรมชาติ เฉลี่ย 4,433 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

  (เพิ่มขึ้น256 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน, ประมาณ 6.13% จากปี 2565) แบ่งเป็น 

  ภาคพลังงาน 61.6% 

  โรงแยกก๊าซฯ 17.7% 

  ภาคอุตสาหกรรม  17.4% 

  ภาคขนส่ง 3.1% 

  และกลุ่มเชื้อเพลิง 0.2%

ใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ

กิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

     จัดหาก๊าซฯ จากแหล่งภายในประเทศและนำเข้าทั้งสถานะก๊าซและ LNG เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการค้าปลีก และ NGV

กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

     บริการขนส่งก๊าซฯ ผ่านระบบส่งก๊าซฯ จากจุดซื้อขายก๊าซฯ ไปยังจุดจ่ายก๊าซฯ หรือระบบจำหน่ายก๊าซฯ หรือโรงไฟฟ้า กฟผ. หรือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

กิจการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

     จำหน่ายก๊าซฯ ให้โรงงานอุตสาหกรรม / Cogeneration

กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ

     เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ

Third Party Access (TPA)

การเปิดให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน ใช้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 

  • สอดคล้องกับ TPA Regime มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นไปมาตรฐานสากล หรือปฏิบัติตามบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ความเป็นธรรมโปร่งใสของข้อมูลและตรวจสอบได้


  

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีการกำกับราคาโดยภาครัฐ

 

  • ราคาก๊าซที่ ปตท. ขายให้กับ กฟผ. เป็นไปตามสูตรราคาที่ภาครัฐกำหนด
จำนวนครั้งที่เข้าชม
2
1
3
2
6
1
8